ศูนย์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายวารินชำราบ
โปรแกรมระเบียนผลการเรียนรายภาค ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสโรงเรียน 1034415003

วันที่ 01/12/2558
ระดับชั้น
ปีการศึกษา
ภาคเรียน
หลักสูตร
เลขประจำตัว
รหัสผ่าน


     
         

ศูนย์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายวารินชำราบ  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธาน  34190  โทร.045-424130
:: ข้อมูลจะปรับปรุงเป็นระยะๆหากคลาดเคลื่อนโปรดแจ้งฝ่ายวิชาการด้วย :: By ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง ::
พัฒนาโดย ครูอัมพร  ชมเด็จ  ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  70120   โทร.032-231011
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  026285089
Semester2551 Internet Module of Students2551 Program Beta I [By Amporn Chomdej. All Rights Reserved. 26 Sept 10]